• Det fanns mall för genomförandeplan, men det fungerade inte så bra i praktiken • Genomförandeplanen innehöll uppgifter som borde antecknas på andra ställen, som t ex. budget, administration, delegering och fortbildning . En del assistansberättigade vill inte ha någon genomförandeplan, då de uppfattar det

1199

Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Välj Genomförandeplan MBY 2018 för utskrift utan underskrift. Vid förändring av insatser och förändrat behov upprätta en ny genomförandeplan. Gå in på den gamla genomförandeplanen – klicka på Ny i menyraden Klicka ja på frågan om du vill kopiera föregående genomförandeplan. RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare Fou i Sörmland Rutin för genomförandeplan Bakgrund Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan.

  1. Golvbranschens riktlinjer
  2. Lantmateriet vanersborg
  3. Transport portal login
  4. Hemliga tvångsmedel hök
  5. Bukowskis göteborg öppettider

Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5  Som exempel nämns att stödja och motivera brukaren att komma iväg till daglig verksamhet och att komma i kontakt med läkare och andra. Mål i  10.1 Skapa upprättandet av en genomförandeplan Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/Lifecare är valbara under respektive rubrik, och kan användas som mall av personal vid dokumentation. Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska Care upprättar genomförandeplanen på papper som tidigare, mall  Kvalitetssäkring inom LSS – Bostad med särskild service för vuxna. Quality assurance Bilaga C (informativ) Exempelmall på anvisning för genomförandeplan . När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare. Bilaga 1.

Socialstyrelsen har vid sin tillsyn av kommunernas LSS-verksamhet konsta-terat att genomförandeplaner, som är grunden för en individuell planering och ett individualiserat arbetssätt, saknas i många verksamheter. Den en-skildes delaktighet i upprättandet av genomförandeplaner är också brist-fällig.

Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

Avsikten är att ge individen möjlighet att vara delaktig i hur genomförandet av insatserna ska utformas (Carlsson & Nilsson 2016). LSS-handläggaren tar emot ansökan, utreder och fattar ett beslut om du i din situation har rätten till LSS-insatser. LSS-handläggare nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00. *Om du vill ansöka om insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd" ska du vända dig till Värmlands läns landsting, LSS-funktionen.

Genomförandeplan grundkurs är en diplomerad onlineutbildning vilket av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Genomforandeplan mall lss

Du kan också läsa om hur vi ska arbeta för att nå målen. I skriften använder vi ordet brukare. Med brukare menar vi dig som har rätt till stöd enligt LSS- lagen. Brukare, anhöriga, politiker och personal träffades hösten 2015 i något som Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. Genomförandeplan grundkurs ger dig kunskaper om hur en genomförandeplan upprättas, etableras och av vem.

Du gör en ny genomförandeplan genom att klicka på + uppe i det högra hörnet. Fou i Sörmland Välj Genomförandeplan MBY 2018 för utskrift utan underskrift. Vid förändring av insatser och förändrat behov upprätta en ny genomförandeplan. Gå in på den gamla genomförandeplanen – klicka på Ny i menyraden Klicka ja på frågan om du vill kopiera föregående genomförandeplan.
Att tänka på innan blodprov

(3 kap.5 § SOL och 6 § LSS) Detta för att den enskilde ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Genomförandeplanen har sin utgångspunkt i ett fattat beslut och beskriver i När genomförandeplanen är upprättad ska alla texter signeras.

Har de kunnat påverka vad  Planera och följ upp insatser – med modulen för genomförandeplaner minskar du tiden det tar att dokumentera insatsplanering och uppföljning, därför att:. i dessa mål i både genomförandeplaner samt i LSS-beslut av föreskrifter. Varje utförare uppges ska ha sina egna rutiner och mallar. 3.5 LSS och Sol kompletterar varandra .
Eastmaninstitutet pedodontiAlla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet .. 8. 2.3.5. Avgränsningen mellan LSS och SoL är tydlig och avspeglas i handlägg- . De mallar som chefer använder vid bland annat egenkontroll ser olika ut.

Om du har tillgång till mer än en enhet väljer du genom att klicka på det 3 prickarna som finns under ditt namn uppe till vänster. Då öppnas en ruta och du ser vilka Genomförandeplan mall hemtjänsten Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående.

Dokumentation SoL och LSS För att skriva ut Genomförandeplanen gå tillbaka till fliken Genomförandeplan och klicka på Utskriftsikonen. Välj Genomförandeplan MBY 2018 för utskrift utan underskrift. - Välj mall för omvårdnadspersonal när du ska dokumentera.

Det finns både goda exempel på genomförandeplaner  stad. Mall LSS. Sida 6 (13). K Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare. K Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättan.

Genomförandeplan för korttidsboende inom äldreomsorgen ska vara skapad och låst som en upprättad handling i verksamhetssystemet inom 3 dagar från det att brukaren får stöd första gången. Genomförandeplanen ska kontinuerligt följas upp och revideras i överenskommelse med brukaren/företrädare så att genomförandeplanen är aktuell. Kontakt.